Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tác động của thương mại quốc tế và bảo hộ tới tiền lương sử dụng dữ liệu điều tra ngành công nghiệp sản xuất ở Thái Lan

Tran Dang Quan, Nguyen Thi Thuong, Ta Quang Kien

Tóm tắt


     Nghiên cứu đánh giá tác động của thương mại quốc tế và bảo hộ tới tiền lương qua các ngành sản xuất ở Thái Lan các năm 2000, 2001 và 2003. Tác giả thông qua phương pháp hồi quy của công trình nghiên cứu trước về tác động này đối với tiền lương cá nhân người lao động căn cứ vào các nét đặc trưng riêng của họ qua các ngành sản xuất. Theo nghiên cứu đó, tác giả đề xuất các ước lượng lương trung bình người lao động của nhà máy kiểm soát tính không đồng nhất qua các nét đặc trưng của nhà máy và ngành sản xuất. Tác giả nhấn mạnh sự khác biệt về tiền lương giữa các nhà máy thương mại và phi thương mại (xuất khẩu hoặc nhập khẩu). Xuất khẩu và nhập khẩu đo lường thương mại quốc tế; thuế xuất nhập khẩu và các hàng rào phi thuế quan là các chỉ tiêu đo lường sự bảo hộ được coi như tác nhân bên trong. Các kết quả nghiên cứu cho thấy người lao động ở các ngành không được bảo hộ, có khả năng xuất khẩu được trả lương cao hơn những người lao động ở các ngành được bảo hộ với cùng các đặc điểm quan sát của nhà máy và ngành sản xuất. Chi tiết, thuế xuất nhập khẩu và các hàng rào phi thuế quan có ý nghĩa tác động nghịch tới tiền lương. Những kết quả này là phù hợp với các nghiên cứu trước và có ý nghĩa với nền kinh tế Thái Lan.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004